Informacje prawne

  1. KONTAKT Z ODPOWIEDZIALNYMI STRONĄ INTERNETOWĄ.

Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego w stopce tej witryny.

  1. OBIEKT

Teraźniejszość ZASTRZEŻENIE PRAWNE reguluje prawa i obowiązki where-sleeping.com oraz użytkowników w związku z dostępem, nawigacją i korzystaniem z tej witryny bez uszczerbku dla gdzie spać.com zastrzega sobie prawo do modyfikowania, bez uprzedniego powiadomienia, treści, które obowiązują w czasie nawigacji.

Przeglądając, przeglądając i korzystając z tej witryny, uzyskujesz status użytkownika, a zatem implikujesz ze swojej strony wyraźną akceptację wszystkich klauzul, które wskazujemy w niniejszej Informacji prawnej, a także pozostałych określonych ostrzeżeń lub klauzul, które zostały ustanowione. w różnych sekcjach dotyczących zawierania umów, korzystania z usług, produktów, rejestracji lub sekcji strony.

Dlatego w przypadku braku akceptacji klauzul ustanowionych w niniejszej Informacji prawnej, musisz powstrzymać się od uzyskiwania dostępu i / lub korzystania z usług i / lub treści udostępnianych Ci na Stronie, kontynuując rezygnację.

where-sleeping.com może zakończyć, zawiesić lub przerwać, w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, dostęp do zawartości strony, bez możliwości żądania przez Użytkownika odszkodowania.

  1. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Jako użytkownik naszej strony internetowej, jesteś zobowiązany do nieużywania tej strony do działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i ogólnie do korzystania z niej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Informacji prawnej. Podobnie, zmusza cię do nie prowadzenia działań reklamowych lub komercyjnych poprzez wysyłanie wiadomości, które używają fałszywej tożsamości.

where-sleeping.com działa wyłącznie jako odpowiedzialny za Stronę jako dostawca usług informacyjnych i treści, zarówno we własnych usługach, jak i usługach stron trzecich, z którymi podpisał umowy, nie odpowiadając za treści, które przeciwko w obecnych warunkach użytkownicy mogą wysyłać lub publikować, będąc jedyną osobą odpowiedzialną za ich prawdziwość i legalność.

where-sleeping.com Możesz przerwać obsługę Strony, z której korzysta użytkownik, i natychmiast rozwiązać stosunki z użytkownikiem, jeśli wykryjesz korzystanie ze Strony lub dowolnej z oferowanych na niej usług, które możesz uznać za sprzeczne z tym, co zostało wyrażone w niniejszej informacji prawnej

Treść oferowanych usług i ich wykorzystanie są ograniczone do użytkowników powyżej 18 lat. gdzie spać.com przypomina użytkownikom pełnoletnim, którzy są odpowiedzialni za osoby niepełnoletnie, że do ich wyłącznej odpowiedzialności należy ustalenie, które usługi i / lub treści nie są odpowiednie dla ich wieku. W przypadku gdy dostęp i rejestracja małoletniego ma miejsce, zakłada się, że wspomniany dostęp został dokonany za uprzednią i wyraźną zgodą ich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, gdzie spać.com zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia takiej liczby weryfikacji i kontroli, jakie uzna za stosowne w tym zakresie.

where-sleeping.com informuje, że istnieją programy komputerowe, które umożliwiają filtrowanie i blokowanie dostępu do niektórych treści i usług, w taki sposób, że na przykład rodzice lub opiekunowie mogą decydować, do jakich treści i usług internetowych mają dostęp nieletni a które nie.

W żadnym wypadku gdzie spać.com będzie odpowiedzialny za prawdziwość danych dostarczonych przez użytkowników, za które każdy z nich będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za informacje dostarczone do gdzie spać.com są adekwatne, dokładne, zaktualizowane i precyzyjne lub, w przeciwnym wypadku, możliwe konsekwencje, które mogą wynikać z braku jakości i prawdziwości danych.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

where-sleeping.com nie gwarantuje, że treść jest dokładna lub wolna od błędów, ani że swobodne korzystanie z niej przez użytkownika nie narusza praw osób trzecich. Za dobre lub złe korzystanie z tej strony i jej zawartości odpowiada użytkownik.

Podobnie, całkowite lub częściowe powielanie, retransmisja, kopiowanie, przekazywanie lub ponowne rozpowszechnianie informacji zawartych na stronie, bez względu na ich cel i zastosowane środki, jest zabronione bez uprzedniej zgody gdzie spać.com

  1. LINKI LUB LINKI

Jak wskazano wcześniej, nasza strona oprócz linków do produktów może zawierać linki lub linki do stron osób trzecich. Przypominamy, że strony należące do tych stron trzecich nie zostały sprawdzone, ani nie podlegają kontroli przez gdzie spać.com , więc gdzie spać.com nie może ponosić odpowiedzialności za treść tych stron internetowych ani za środki przyjęte w odniesieniu do ich prywatności lub przetwarzania ich danych osobowych lub innych danych, które mogą zostać uzyskane.

where-sleeping.com zaleca uważne przeczytanie warunków użytkowania, polityki prywatności, uwag prawnych i / lub podobnych tych witryn.

Jeśli jesteś zainteresowany aktywacją linku do którejkolwiek ze stron gdzie spać.com Musisz to przekazać, uzyskując wyraźną zgodę na utworzenie linku. gdzie spać.com zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się aktywacji linków do swojej strony internetowej.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

where-dormir.com nie ponosi bezpośredniej ani pomocniczej odpowiedzialności za:

Jakość usługi, szybkość dostępu, poprawność działania, dostępność lub ciągłość działania Strony.

Uszkodzenia, które mogą powstać w sprzęcie użytkownika w wyniku korzystania ze strony.

Przypadki, w których osoba trzecia, naruszając ustalone środki bezpieczeństwa, uzyskuje dostęp do wiadomości lub wykorzystuje je do wysyłania wirusów komputerowych.

Wady i wady wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, nadawanych, przechowywanych lub udostępnianych.

Legalność, rzetelność i użyteczność treści przesyłanych przez użytkowników za pomocą strony lub oferowanych na niej usług, a także ich prawdziwość lub dokładność. gdzie spać.com Nie kontroluje sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony, ani nie gwarantuje, że robią to zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji prawnej.

Tytułem przykładu i bez ograniczeń użytkownik będzie odpowiedzialny za:

Treści przez nich wprowadzanych, w szczególności danych i informacji wprowadzanych i przesyłanych do Spółki za pośrednictwem Strony lub na Stronie.

Wykonywania jakichkolwiek działań na stronach osób trzecich lub nielegalnych, szkodliwych praw, szkodliwych i / lub szkodliwych działań.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych obowiązków przez użytkownika może pociągać za sobą przyjęcie odpowiednich środków objętych przepisami prawa oraz wykonywanie ich praw lub obowiązków przez gdzie spać.com możliwość wyeliminowania lub zablokowania konta użytkownika naruszającego prawo, bez jakiejkolwiek możliwości odszkodowania za spowodowane szkody.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

where-sleeping.com nie gromadzi bezpośrednio żadnych danych od użytkowników, wszelkie informacje o użytkownikach zostaną pozyskane przez osoby trzecie (w Twoim przypadku Google Analytics, Adsense lub inne narzędzia), więc zgodność z przepisami o ochronie danych musi zostać uwzględniona przez tych stron trzecich. W żadnym wypadku informacje odnoszące się do danych osobowych lub statystycznych nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

  1. POLITYKA COOKIES

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa dotyczącego korzystania z plików cookie, korzystanie z nich będzie traktowane zgodnie z postanowieniami sekcji zwanej Polityka Cookies istniejące w chwili obecnej i, że każdy użytkownik musi przeczytać, zaakceptować i / lub ograniczyć podczas przeglądania, o czym wyraźnie informuje baner o plikach cookie na naszej stronie internetowej oraz o dodatkowych informacjach, które są wyświetlane na temat korzystania z plików cookie na niej. Użytkownik ma możliwość ograniczenia pobierania COOKIES z poziomu opcji przeglądarki.

  1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA.

Niniejsza informacja prawna jest napisana w języku hiszpańskim i podlega aktualnym przepisom hiszpańskim, które będą stosowane w zakresie, co nie jest tu przewidziany pod względem interpretacji, ważności i wykonania. gdzie spać.com a Użytkownik, wyraźnie rezygnując z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, poddaje się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania Użytkownika w celu ewentualnych kontrowersji. W przypadku, gdy Użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, gdzie spać.com a Użytkownik poddaje się, wyraźnie rezygnując z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, przed sądy w Hiszpanii.